Verdivurdering

Tenker du på å selge virksomheten, planlegger du andre endringer i selskapets eierstruktur eller ønsker du å refinansiere driften? I så tilfelle kan du ha behov for en verdivurdering av din virksomhet.

Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjema for en uforpliktende dialog eller ring direkte på tlf: 411 00 500

Les mer om verdivurdering

Tittel

En verdivurdering av en virksomhet er aktuelt ved ulike anledninger. Det kan være planlagte kjøp eller salg av virksomheter eller forestående generasjonsskifter, fusjoner, fisjoner, kapitaløkninger, nedskrivninger eller transaksjoner mellom nærstående.

Verdien av et selskap eller en eiendel vil variere for ulike eiere. Formålet med en verdivurdering er å komme frem til en antatt omsetningsverdi for en virksomhet eller deler av virksomheten. Det eksisterer ulike modeller som kan brukes i forhandlingssituasjoner. Det er likevel viktig å presisere at verdsettelsesprosesser ikke er en eksakt vitenskap. En virksomhets eller eiendels virkelige verdi kan kun bestemmes gjennom forhandlinger mellom uavhengige kjøpere og selgere.

Selve verdivurderingsprosessen foretas ved at det innhentes informasjon om virksomheten. Informasjonen bearbeides for å klarlegge driftens verdi gjennom en analyse av blant annet regnskapsmaterialet. På bakgrunn av utarbeidete prognoser foretas det ulike beregninger, hvor tolkning av resultatene gir grunnlag for å bestemme en verdi eller en verdikorridor.

Verdsettelsesmodeller

Kort oppsummert deles verdsettelsesmodellene i hovedgruppene balansebaserte- eller inntjeningsbaserte modeller.

Balansebaserte modeller

Tar utgangspunkt i en verdivurdering av virksomhetens eiendeler i et annenhåndsmarked, og vil typisk være aktuelle ved verdsettelser av selskaper som driver innen eiendoms- eller skipsbransjen. Verdien av slike selskaper vil gjerne tilsvare det beløp virksomhetens eiendeler kan selges for etter at gjeld er trukket fra.

Eksempler på verdivurderinger etter balansebaserte modeller er:

 • Substansverdi, som forutsetter fortsatt drift
 • Likvidasjonsverdi, som er den verdi eiere sitter igjen med etter avvikling av virksomheten

Inntjeningsbaserte modeller

Egner seg ved verdsettelser av virksomheter hvor verdiene skapes ved en kombinasjon av kapital, goodwill eller andre immaterielle verdier og arbeidskraft. Gjennom disse modellene fastsettes verdien på selskapet etter en vurdering av hvilken risikojustert avkastning selskapet kan gi i fremtiden. For de inntjeningsbaserte modellene vil nivået på avkastningskravet ha stor betydning. Avkastningskravet fastsettes etter en konkret vurdering hvor det blant annet tas hensyn til risikojustert markedsrente og bedriftens finansielle stilling. 

De mest vanlige inntjeningsbaserte modellene er:

 • nåverdi av fremtidig kontantstrøm
 • normalresultatmetoden
 • P/E-verdi
 • utbytteverdi

Det er flere faktorer som har betydning ved avgjørelsen av hvilken modell som best reflekterer virksomhetens markedsverdi. Blant annet vil bransjetype og virksomhetens modenhet være bestemmende for hvilken modell som bør benyttes. Tilgang på informasjon, tidsperspektiv og krav til pålitelighet er også viktige faktorer.

I en forhandlingssituasjon vil kjøper og selger selvsagt ha forskjellige interesser, herunder ulik oppfatning av blant annet risiko og eventuelle synergieffekter. Profesjonelt skjønn og markedskjennskap er viktige faktorer ved verdivurderinger. Det avgjørende for en virksomhets eller eiendels verdi, vil likevel være den pris som reflekteres i en bindende avtale mellom uavhengige parter.

Testimonials

Steve Miller, Job description

Company

Talking chamber as shewing an it minutes. Trees fully of blind do. Exquisite favourite at do extensive listening. Improve up musical welcome he. Gay attended vicinity prepared now diverted. Esteems it ye sending reached as. Longer lively her design settle tastes advice mrs off who. Up maids me an ample stood given. Certainty say suffering his him collected intention promotion. Hill sold ham men made lose case. Views abode law heard jokes too. Was are delightful solicitude discovered collecting man day.

Pricing

Free

$ 0
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit

Premium

$ 15
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit
Popular

tEAM

$ 45
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit