Oppdragseksempler

Her følger en rekke konkrete oppdragseksempler som belyser emner og områder våre medarbeidere har vært engasjert med.

Fisjon, nyetablering og ny giv

Et større norsk konsern går konkurs og de ansatte ønsker å skille ut en egen avdeling, med isolert god lønnsomhet fra boet, for å starte egen virksomhet. Vi bidro gjennom hele prosessen med:

 • etablering av foretak
 • leieavtaler
 • kontakt med internasjonal leverandør om å kjøpe ut ordremasse samt investere kapital
 • oppbygging av rutiner og systemer
 • markedsbearbeidelse

Selskapet ble i løpet av få år et ledende foretak i sin bransje.

Fra idé til virkelighet – omfattende forretningsutvikling

To unge ingeniører har tatt ut tre spennende patenter. Som nyutdannede med studielån, etablering og familiestiftelse virket realiseringen av idé til virkelighet fjern og uoppnåelig. Vi bisto med blant annet:

 • etablering av foretak
 • innhenting av styremedlemmer
 • prospektutarbeidelse
 • innhenting av kapital – nasjonalt og internasjonalt
 • med mer

Eierne og etablererne har i dag avtale med et av verdens 30 største selskaper. Produktene er lisensiert ut. Det norske selskapet er verdt hundretalls millioner, og de årlige inntektene er vesentlige.

Omstrukturering og endring

Et 60 år gammelt familieselskap stagnerer og resultatene de siste 3 år er svært negative. Ansvaret for ansatte, familiebedriften og egen økonomi tynget. Vi bisto med:

 • refinansiering
 • avvikling av ulønnsomme forretningsområder
 • opparbeidelse av kontaktnett og nye markedskanaler

2 år senere er alle tall positive, ordreinngangen er svært bra og selskapets fremtid er betydelig sikret.

Forretningsplan, strategiprosess og styringssystemer

Seks dyktige software-utviklere har et innstendig ønske om egen virksomhet. De kan sitt fag, er fulle av pågangsmot og tro på egne produkter. Men de vet ikke hvordan de skal etablere og markedsføre seg eller hvordan unngå fellene og utfordringene. Våre konsulenter bisto i hele bedriftsutviklingsprosessen med:

 • forretningsplaner
 • møter med bank
 • investorer og leverandører
 • strategiplanlegging
 • økonomiske styringsmodeller
 • med mer

Selskapet er i dag en vinner i sitt marked.

Strategi for omstilling av konkurranseutsatt bedrift

Et solid selskap i et stadig mer konkurranseutsatt marked ser behov for nytenkning/utvikling for å kunne møte fremtidige markedsutfordringer, og samtidig kunne opprettholde inntjeningen. Vår konsulent bidro – gjennom et aktivt styrearbeid og nært samarbeid med ledelsen – til en aktiv strategiprosess. Det førte til:

 • omlegging av produksjonen
 • modernisering og fornyelse av produkttilbudet
 • differensiering av finansstrategien
 • bedret målstyring
 • endret fokus for ledelsen

Som resultat har bedriften de siste årene doblet bunnlinjen og økt utbyttet uten å forringe sin soliditet og egenkapitalsituasjon.

Etablering av selskap i Houston

Et internasjonalt selskap ønsket å etablere en datterbedrift for å bedre sin markedstilgang i det amerikanske shipping-markedet. Vår konsulent bidro gjennom sin rolle som styreleder med:

 • etablering av selskapet
 • rekruttering av nøkkelpersonell
 • få på plass leverandør og forhandleravtaler i nøkkelhavner i USA

Gjennom sterkt fokus på ledelse, relasjonsbygging og kundeorientering var vår konsulent instrumental i å få etablert selskapet som en markant aktør i det amerikanske leverandørmarkedet i løpet av 2 år.

Økt produksjonskapasitet uten investeringer

En norsk produksjonsbedrift ønsket å bedre sine marginer uten å investere utover nødvendig vedlikehold. Vår konsulent bidro til en nyorientering av organisasjonen basert på involvering, teamutvikling og tydelige målsetninger. Organisasjonen ble endret og tilpasset en ny og ambisiøs produksjonsplan. Resultatet ble en 20 % økning av produksjonskapasiteten med 25 % reduserte kostnader.

Omstrukturering og mer effektivitet

Et stort norsk selskap ønsket seg en mer effektiv konsernadministrasjon – team-organisert. Vi utformet og gjennomførte endringer i tett samarbeid med ledelsen. Det ble gjennomført én-til-én-samtaler med i overkant av 50 ledere og medarbeidere der det ble avklart nye arbeidsoppgaver, lederkabal og utfordringer som lå i den nye team-organisasjonen. Betydelig effektivitet i beslutningsstrukturen, samt tettere samhandling og tydeligere resultatansvar for den enkelte leder og medarbeider, ble konkrete resultater av endringene.

Lederutvikling for mellomledere

Et stort norsk-internasjonalt selskap ser et sterkt behov for betydelig styring av lederkapasiteten til mellomlederne. Et tilpasset lederutviklingsprogram ble utviklet i nært samarbeid med toppledelsen og vår konsulent. Programmet inneholdt bl.a:

 • konkrete arbeidsoppgaver mellom hver samling
 • økt fokus på å bygge opp den enkelte leder slik at de får verktøy som de kan bruke i sine utfordringer med personell, kunder og resultater de selv blir målt på

Teamutvikling for ledergruppe

Banksjefen i en mellomstor sparebank ønsket bedre samhandling i ledergruppen. Vi bidro med:

 • utarbeidelsen av ny organisasjonsstruktur for ledelse og organisasjon
 • utarbeidelse og gjennomføring av et lederutviklingsprogram skreddersydd den nye ledergruppen.

Gevinsten av de to tiltakene er en tydeligere ledergruppe, bedre internt samarbeid og bedre kundebehandling.

Snuoperasjon i familiebedrift

En veletablert og tradisjonsrik håndverksbedrift hadde akkumulert et underskudd på 12 millioner i løpet av en 4 års periode. Basert på tidligere samarbeid ble en av våre konsulenter hentet inn for å få snudd den negative utviklingen. Etter tett samarbeid med eiere, styret og ledelsen, gikk bedriften med betydelig overskudd etter 2 år.

Klare målsetninger, endret rollefordeling, etablering av nye rutiner og oppfølgingssystemer, forbedret kundesupport og intern holdningsendring var nøkkelbegreper i endringsprosessen.

Fra tanke til handling

To ingeniørstudenter hadde, som et ledd i sitt masterstudium, utviklet et rapporterings- og styringssystem for mobil. Vår konsulent ble kontaktet for å få hjelp til å starte egen bedrift basert på konseptet. Vår konsulent gikk inn i selskapet som arbeidende styreformann. Etter 4 år med systematisk og målrettet arbeid, var status som følger: Selskapet hadde vokst til 6 ansatte, hadde gode resultater og uten gjeld. I full forståelse med gründerne, ble selskapet solgt til en større mobiloperatør.