Kurs

Vår kompetanse i komprimerte kursformer

I samarbeid med styreforeningen.no tilbyr vi kurs knyttet til våre tjenesteområder.

Forankring av interesser

Aktuelt for: Eiere, stiftere, styremedlemmer og andre med interesse.

Få en innføring i vedtektenes mulige omfattende og grunnleggende funksjon med dette nettkurset, og lær mer om vedtektenes funksjon i forhold til å legge de avgjørende føringer for selskapet.

Hva bør vedtekter inneholde? Hva kan, og bør man medta i vedtekter og/eller aksjonæravtaler? 

Styreforeningen_landscape_utenbg

Eierstyring og selskapsledelse

Aktuelt for: Daglig leder og styremedlemmer.

Nettkurset gir en grundig gjennomgang av hovedpunktene i den norske anbefalingen, herunder hvordan man på en hensiktsmessig måte kan organisere intern kontroll og rutiner i forhold til profesjonell corporate governance.

Lær om eierstyring og selskapsledelse – som den norske oversettelsen av det engelske begrepet corporate governance tilsier.

Styreforeningen_landscape_utenbg

En gjennomgang av virksomheten

Aktuelt for: Eiere, investorer, daglig ledere, styremedlemmer og privatpersoner.

Et styre burde med jevne mellomrom foreta en due diligence av egen virksomhet, spesielt ved kjøp og salg av virksomhet. Dette nettkurset tar for seg ulike due diligence-områder, og gir nyttige råd og tips for riktig gjennomføring av due diligence. Bli med for en grundig gjennomgang av de ulike sidene ved due diligence-prosesser i praksis.

Styreforeningen_landscape_utenbg

Ny kapital og nye eiere

Aktuelt for: Ledere, ledergrupper, styremedlemmer, eiere, investorer og gründere.

Dette nettkurset tar for seg de juridiske, formelle og praktiske sidene ved emisjon. En emisjon kan kort beskrives som en utvidelse av selskapets egenkapital, hvilket da fører til en økning i selskapets aksjekapital. Et selskap søker ofte etter å få inn mer penger. 

Styreforeningen_landscape_utenbg

Aktuelt for: Eiere, styreledere, styremedlemmer, varamedlemmer, observatører og daglige ledere.

Med utgangspunkt i aksjelovens kapittel 5, og de bestemmelser forøvrig som omfatter generalforsamlingens oppgaver og ansvar, gir dette nettkurset detaljert kunnskap om de ulike regler som er gjeldene. Videre gir innføring i hvordan generalforsamling og generalforsamlingssaker håndteres i praksis samt andre vesentlige forhold man bør være kjent med knyttet til aksje- og allmennaksjeselskapenes øverste selskapsorgan. 

Styreforeningen_landscape_utenbg

Praktisk verdivurdering

Aktuelt for: Eiere, investorer, styrekonsulenter, hele styret, enkelt styremedlemmer, ledere, ledergrupper og andre interesserte.

Få en konkret forståelse av selskapets verdi, og gjør nytte av erfaringene ved verdiestimering fremover i egen bedrift, eller i egen vurdering av oppkjøpskandidater. 

  • Hva er virksomheten du leder eller styrer verdt?
  • Hva kan den være verdt gitt ulike scenarier?
  • Hva vektlegges når verdien estimeres og hvordan dette gjøres i praksis?
Styreforeningen_landscape_utenbg

M&A i praksis

Aktuelt for: Eiere, investorer, styremedlemmer, daglig ledere og ledere.

Bli nærmere kjent med beste praksis for å lykkes med kjøp, salg og fusjoner av virksomheter. Med dette nettkurset gis en innføring i sentrale elementer og suksessfaktorer i en M&A-prosess – både finansielt, juridisk, operasjonelt, kulturelt og kommersielt.

Lær om kjøp og salg av virksomheter gjennom en praktisk vinklet innføring i hele prosessen, fra forberedelse til gjennomføring og realisasjon.

Styreforeningen_landscape_utenbg

Hvordan fastsette verdi

Aktuelt for: Styremedlemmer, men også for eiere, investorer og daglig leder.

Få mer kunnskap om hvordan verdien av et selskap beregnes, og hvilke faktorer som bidrar til å redusere eller øke dets verdi.

Med dette nettkurset blir deltakere bedre rustet til å vurdere verdien av egen virksomhet, selskaper som er attraktive oppkjøps- eller fusjonspartnere, og for å vurdere investeringer i andre virksomheter og forretningsområder. I tillegg gis det en grundig gjennomgang av de ulike sidene ved due diligence-prosesser i praksis.

Styreforeningen_landscape_utenbg