Eierskap og aksjonæravtaler

Vi har bidratt i mange hunder prosesser knyttet til vedtektsutforminger, aksjonær-, partner og deltakeravtaler. Vi kan bidra i hele prosessen omkring eierskapsavklaringer.

Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjema for en uforpliktende dialog eller ring direkte på tlf: 411 00 500

Les mer om eierskap og aksjonæravtaler

Tittel

Hvordan gå frem for å utvikle små og mellomstore bedrifter til videre vekst? Og hvordan legge til rette for en fornuftig prosess omkring eierskap og regulering av aksjonærforhold gjennom vedtekter, aksjonæravtaler og andre nyttige verktøy? 
Temaet er løpende høyaktuelt for mange små og mellomstore bedrifter. Noen eksempler på viktige problemstillinger knyttet til eierskap kan være:

 • Ligger den riktige eierstrukturen til grunn for å kunne møte fremtidens utfordringer?
 • Er det tilstrekkelig med eierkapital for å videreutvikle selskapet?
 • Hvordan finne nye (med)eiere som kan bidra til vekst og utvikling?
 • Hvilke alternative muligheter for kapitaltilførsel passer best for bedriften?
 • Hva skjer etter at nye medeiere har kommet til?

Generasjonsskifte, type engasjement og riktig eiersammensetning er noen av mange ingredienser i en god «eieranalyse». I tillegg skal eierens kompetanse, utviklingsperspektiv, agenda, strategiske syn og holdninger vurderes. Hvordan kombinere ny kapital med utvidet og dedikert kompetanse?

Kartlegging av investor

En strukturert investorkartlegging bør få mye fokus. Kartleggingen forsøker å få et best mulig bilde av den ideelle investoren, men også en langsiktig eierstruktur for fremtiden.

Det er en lang rekke forhold vedrørende investorsamarbeidet man bør forsøke å beskrive, klargjøre, og til slutt avtale seg i mellom.

Noen eksempel på hva som bør klargjøres:

 • rettigheter
 • forpliktelser
 • «hva» og «hvis»
 • formål
 • intensjoner
 • planer
 • strategi
 • finansiering
 • fremtidige roller
 • forkjøpsretter
 • stemmeretter
 • mersalgsplikt/rett
 • mm

Testimonials

Steve Miller, Job description

Company

Talking chamber as shewing an it minutes. Trees fully of blind do. Exquisite favourite at do extensive listening. Improve up musical welcome he. Gay attended vicinity prepared now diverted. Esteems it ye sending reached as. Longer lively her design settle tastes advice mrs off who. Up maids me an ample stood given. Certainty say suffering his him collected intention promotion. Hill sold ham men made lose case. Views abode law heard jokes too. Was are delightful solicitude discovered collecting man day.

Pricing

Free

$ 0
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit

Premium

$ 15
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit
Popular

tEAM

$ 45
/ Yearly
 • Lorem ipsum dolor
 • Consectetur adipiscing elit
 • Sit amet, consectetur adipiscing
 • Consequat lacus condimentum
 • Etiam aliquet ex elit